Obchodné podmienky

 pre používanie produktu EasyAsset

spoločnosti Barco Slovakia, s.r.o, IČ 35770767, so sídlom Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19472/B, dále jen „Poskytovatel“.

Verzia dokumentu:                             1.2

Dátum účinnosti:                                 01.02.2021

BARCO Slovakia, s.r.o.                     ©2021

easyasset.com

 1. DEFINICE POJMOV
 • Poskytovateľ spoločnosť Barco Slovakia, s.r.o, IČ 35770767, so sídlom Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19472/B
 • Služba   cloudová aplikácia EasyAsset pre správu a inventarizáciu majetku s podporou čiarových kódov, QR kódov, RFID UHF a NFC s využitím mobilních telefónov prípadne ďalšieho špeciálneho hardware. Služba je prevádzkovaná na technických prostriedkoch Microsoft Azure.
 • Zákazník fyzická alebo právnická osoba, ktorá používá Službu EasyAsset
 • Užívateľ osoba, ktorej Zákazník umožní používať Službu.
 • Oprávnená osoba osoba, ktorá je za Zákazníka oprávnená objednávať Služby, Doplnkové služby a uskutočniť Zmenu rozsahu služieb.
 • Zmena rozsahu služieb zmena objemu či parametrov objednaných Služieb, zrušenie niektorých Služieb či objednanie nových Služieb
 • Doplnkové služby ďalšie jednorázové či opakované služby, ktoré Poskytovateľ ponúka k Službám
 • Osobné údaje informácie o Zákazníkovi, na základe ktorých je možné Zákazníka identifikovať a komunikovať s ním.
 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Týmito Obchodnými podmienkami zmluvné strany upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z poskytnutia licencie k užívaniu Služby Zákazníkovi, pokiaľ nie sú medzi zmluvnými stranami v písomnej Zmluve o poskytovaní služby EasyAsset výslovne upravené inak.
 • Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služby EasyAsset.
 1. ROZSAH SLUŽIEB
 • Služba pozostáva z webovej aplikácie EasyAsset a mobilnej aplikácie EasyAsset Mobile pre mobilné telefóny
 • Za dodanie Služby sa považuje okamih, kedy Poskytovateľ dodá Zákazníkovi prístupové meno a heslo pre správcu systému EasyAsset.
 • Služba je definovaná a popísaná v dokumente EasyAsset_Užívatelský manuál.
 • Poskytovateľ ponúka možnosť hromadného importu dát Zákazníka do systému EasyAsset za úplatu. Cena bude dojednaná individuálne na základe požiadavkov Zákazníka.
 • V priebehu užívania Služby môže dôjsť zo strany Zákazníka k požiadavke na zmenu parametrov Služby, ktorá môže mať dopad na zmenu ceny. Zákazník v takom prípade vznesie požiadavku smerom k Poskytovateľovi a obdrží od Poskytovateľa informáciu o zmene poplatkov s ohľadom na nové parametre služby. V prípade akceptovania týchto nových podmienok dôjde k zmene v nasledujúcom vyúčtovacom období (nasledujúci mesiac).
 • Žiadosti o Zmenu rozsahu služieb uskutočňuje Zákazník prostredníctvom elektronickej pošty alebo zákazníckej linky Poskytovateľa. Žiadosti o Zmenu rozsahu služieb musí podávať Oprávnená osoba.
 • Objednávanie Doplnkových služieb, ako sú etikety, potlač etikiet, dodávka tlačiarní etikiet a ďalšieho hardware rieši Zákazník s obchodným oddelením Poskytovateľa. Objednávanie Doplnkových služieb musí realizovať Oprávněná osoba.
 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 • Cena za používanie Služby je zmluvná a Zákazník akceptuje cenu Služby tak, ako mu ju systém ponúka pri vytváraní zákazníckeho účtu.
 • Cena služieb môže byť stanovená taktiež dohodou mezi Poskytovateľom a Zákazníkom pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služby EasyAsset.
 • Poplatok za používanie Služby sa účtuje prvý deň v mesiaci na následujúce mesačné obdobie. Poskytovateľ prvý pracovný deň v mesiaci vystaví a elektronicky doručí Zákazníkovi daňový doklad pre nasledujúce obdobie.
 • Po uzatvorení zmluvy Poskytovateľ vyúčtuje Zákazníkovi pomernú časť ceny za užívanie Služby v danom mesiaci, a to odo dňa uzatvorenia zmluvy do posledného kalendárneho dňa v danom mesiaci.
 1. DOSTUPNOSŤ SLUŽEB
 • Služba je poskytovaná nepretržite v režime 24 x 7. Poskytovateľ garantuje minimálnu dostupnosť Služby 99,7%, tzn., že Služba je funkčná po 99,7% prevádzkovej doby.
 • Do prevádzkovej doby sa nezapočítava vopred oznámená doba údržby, ktorá je prioritne realizovaná mimo pracovnú dobu.
 • Poskytovateľ nie je zodpovedný za nedostupnosť Služby, ktorá je spôsobená nedostupnosťou internetovej konektivity medzi Zákazníkom a datovým centrom, kde je umiestnená technická infraštruktúra nutná pre prevádzku Služby.
 • V prípade, že dostupnosť Služby klesne v danom vyúčtovacom období (mesiac) pod garantovanú hodnotu 99,7%, má Zákazník nárok na kompenzáciu vo výške desatinásobku pomernej ceny Služby za dobu, kedy bola Služba nedostupná. Maximálna výška kompenzácie je cena Služby za dané obdobie (mesiac).
 • Služba nie je z povahy internetu na 100% chránená proti jej výpadku. Preto ju nemožno používať, kde by jej výpadok či chyba mohla ohroziť život či zdravie osôb, zpôsobiť materiálne škody na majetku alebo životnom prostredí.
 1. DÁTA
 • Práva k dátam vznikajúcim používaním Služby a vlastnictvo týchto dát náleží jedine Zákazníkovi.
 • Poskytovateľ svojim technickým riešením zaisťuje, že sa k dátam Zákazníka nedostane nikto nepovolaný.
 • Dáta vytvorené používaním Služby sú ukladané a zálohované v prostredí cloudového systému Microsoft Azure. Dáta sú ukladané v datových centrách umiestených v západnej a severnej Európe.
 • Zákazník má právo na export dát při ukončení zmluvy o používaní Služby. Poskytovateľ v tomto prípade poskytne dáta vo formáte textových súborov typu csv v termíne do 30 dní od ukončenia používania Služby. Podmienkou pre poskytnutie dát Zákazníkovi je úhrada všetkých záväzkov Zákazníka k Poskytovateľovi, vyplývajúce z používania Služby.
 1. TECHNICKÁ PODPORA
 • Zákazník má právo využívať technickú podporu Poskytovateľa a to na telefonickej linke 02 / 4823 5600 alebo na emailovej adrese info@barco.sk.
 • Obchodné hodiny pre poskytovanie telefonickej podpory sú v pracovných dňoch do 8:00 do 16:30.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 • Zákazník sa zaväzuje zaistiť, aby Užívatelia užívali Službu v zhode s týmito podmienkami.
 • Zákazník má právo využívať technickú podporu Poskytovateľa podľa článku 7.
 • Zákazník je povinný učiniť dostatočné bezpečnostné opatrenia pre zamedzenie úniku prístupových údajov k systému poskytujúcemu Službu.
 • Zákazník súhlasí so zasielaním faktúr / daňových dokladov v elektronické podobe (PDF). Za tímto účelom Zákazník poskytne Poskytovateľovi emailovú adresu pre zasielanie faktur v elektronickej podobe.
 • Zákazník má pri ukončení zmluvy na užívanie Služby právo na export dát podľa článku 6.4.
 • Pokiaľ Poskytovateľ v súlade s ustanovením článku 9.1 zmení parametre či podmienky poskytovania Služby a Zákazník nebude s novými podmienkami súhlasiť, má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy s termínom konca najbližšieho fakturačného obdobia (koniec kalendárneho mesiaca).
 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
 • Poskytovateľ si vyhraďuje právo meniť obchodné označenie poskytovanej Služby, jej parametre, cenu, rozsah či vlastnosti.
 • Poskytovateľ je povinný oznámiť prípadnu údržbu systému, počas ktorej budú Služby nedostupné, minimálne 5 pracovných dní vopred.
 • Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby Zákazníkovi, pokiaľ je v omeškaní s úhradou fakúry za poskytovanie Služby viac než 30 dní.
 • Poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu Zákazníkovi, ktorý je v omeškaní s platbou za Službu 30 dní potom, čo mu bolo pozastavené poskytovanie Služby podľa č. 9.3.
 • Poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace.
 1. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
 • Služby a všetky v nich zahrnuté práva sú vlastníctvom Poskytovateľa alebo vlastníctvom poskytovateľov licencie spoločnosti Barco Slovakia. Ani tieto zmluvné podmienky, ani vaše užívanie služieb na vás neprevádza ani vám neudeľuje žiadne z nasledujúcích práv:
 • Práva k službám
 • Práva na používanie alebo akúkoľvek zmenu názvov, loga, produktov nebo názvov služieb, ochranných známok Poskytovateľa alebo poskytovateľov licencie spoločnosti Barco Slovakia.
 • Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú uvedené, si vyhrazuje Poskytovateľ a poskytovatelia licencie spoločnosti Barco Slovakia.
 • Ochranné známky, logá, názvy produktov a služieb (spoločne ďalej len „ochranné známky“) uvedené na webových stránkach a v aplikáciách EasyAsset sú našimi registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, s výnimkou všetkých práv duševného vlastníctva tretích strán. Naše ochranné známky nesmú byť používané v súvislosti s akýmkoľvek produktom či službou, které nie sú naše, zpôsobom mätúcím pre zákazníkov alebo zpôsobom, ktorý by nás poškodzoval či diskreditoval.
 • Nie je dovolené konať následujúce činnosti:
 • Odstraňovať akékoľvek informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo duševnom vlastníctve z akejkoľvek časti služby
 • Rozmnožovať, upravovať, šíriť, licencovať, prenajímať, predávať, prevádzať, verejne vystavovať, verejně prezentovať či využívať služby inými spôsobmi, ako sú výslovne povolené Poskytovateľom, alebo z nich vytvárať odvodené diela
 • Dekompilovať, spätne analyzovať alebo rozkladať služby s výnimkou postupov povolených platnými zákonmi
 • Odkazovať na ľúbovoľnú časť služieb alebo ju zrkadliť
 • Vyvolávať alebo spúštať akékoľvek programy alebo skripty, ktorých účelom je vyradiť z prevádzky akúkoľvek časť služieb, indexovať služby, preskumávať alebo z nich inak dolovať dáta alebo nevhodne zaťažovať služby či brániť ich prevádzke
 • Pokúšať sa o neoprávnený prístup k službám a súvisiacim systémom
 • Mená, logá a ikony tretích strán označujúce produkty a služby tretích strán tu uvedené sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami svojích príslušných vlastníkov.

 

 1. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
 • Webové stránky a aplikácie EasyAsset sú poskytované vo forme „Ako sú“, bez akýchkoľvek záruk. Poskytovateľ sa zrieká akýchkoľvek výslovných i predpokladaných záruk. Poskytovateľ za žiadnych okolností neručí za žiadny ušlý zisk ani za iné vedľajšie alebo následné, nepriame či sankčné škody a odškodnenie.
 • Zmluvné strany se dohodli, že celková výška prípadnej náhrady škody z jednej škodovej udalosti, ktorá mohla vzniknúť v príčinnej súvislosti z poskytovania Služby, sa obmedzuje na maximálnu predvídateľnú škodu, ktorá môže vzniknúť porušením povinností Poskytovatelľa a to vo výške trojnásobku mesačného poplatku za poskytovanie Služby.
 • Poskytovateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za to, že tento software bude schopný splniť všetky vaše požadavky.

  

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Poskytovateľ zhromažďuje a uschováva Zákazníkom poskytnuté osobné údaje v zabezpečenej databáze pre účely poskytovania tejto Služby: pre účely fakturácie, obchodnej komunikácie a komunikácie so Zákazníkom pre zaistenie dostupnosti a funkčnosti služby EasyAsset.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že Osobné údaje Zákazníka nesprístupní tretej osobe a zamedzí úniku týchto dát.
 • Zákazník súhlasí so spracovaním Osobných údajov za účelom poskytovania tejto Služby podľa bodu 12.1.
 • Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním informácií a noviniek ohľadne poskytovanej Služby. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať, bez ohľadu nato, aby to malo vplyv na poskytovanie služby EasyAsset.
 1. OCHRANA INFORMÁCiÍ
 • Poskytovateľ aj Zákazník sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa vzájomne dozvedia v súvislosti s poskytovaním Služby.
 • Ochrana informácií sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne dostupné a na prípady, kedy má Poskytovateľ povinnosť poskytnúť informáciu danú zákonom, napr. na vyžiadanie štátných orgánov, ktoré sú k tomu oprávnené zákonom.

 

 1. UKONČENIE ZMLUVY
 • Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • Zákazník má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť od prvého kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovedi Poskytovateľovi.
 • Poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodov s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovedi Zákazníkovi.
 • Zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom bude automaticky ukončená takému Zákazníkovi, ktorý je v omeškaní s platbou za Službu 30 dní potom, čo mu bylo pozastavené poskytovanie Služby podľa č. 9.3.
 • V prípade ukončenia zmluvy má zákazník právo na export dát zo systému EasyAsset

 

 1. VYŠŠIA MOC
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou či udalostí, ktoré sú mimo kontrolu zmluvných strán
 • Pokiaľ je poskytovateľ postihnutý vyššou mocou, je povinný Zákazníka bezodkladne informovať o rozsahu a predpokladanom trvaní prekážok v poskytovaní Služby.
 • Nedostupnosť Služby spôsobená vyššou mocou sa nezapočítava do výpočtu dostupnosti Služby.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Tieto Obchodné podmienky strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších Obchodných podmienok.
 • Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2021.